Großartige Charaktere: Todoroki Shooto, Tenya Iida